Przejdź do głównej treści

Spis komend dostarczanych z systemem


Jak utworzyć własną komendę

Opis tworzenia własnych komend

Opis komend i lista parametrów

Komendy mogą być wywoływane na aktywacji lub zakończeniu etapu.

Komendy workflow

W akcjach etapów można używać komend które będą wykonane w czasie aktywacji danego etapu. Komendy wybiera się z listy wyboru określając dodatkowe parametry np.

target = "20", 
dscrpt = "Wezwanie, uwaga!",
status = "4",
controlQuery = "SELECT status = 3 FROM processes WHERE prc_id=$prc_id" 

Warunek wykonania

Definicja parametrów komendy
Definicja parametrów komendy

Warunek wykonania należy wprowadzić jako polecenie SQL bez oznacza go tagiem SQL::.

Przykład sql:

SELECT EXISTS (SELECT prc_id FROM processes WHERE dsexid = 6)

W warunku wykonania można stosować te same tokeny co w standardowych parametrach do komend.

Definiowanie parametrów

Definiowanie parametrów
Definiowanie parametrów

Komendy

Komendy można również tworzyć samodzielnie poprzez dodanie skryptu do katalogu apps/edokumenty/commands. Nazwa skrypty musi się kończyć na Command.inc np. ChangeRulesCommand.inc, a kod komendy musi implementować narzucony interfejs.