Przejdź do głównej treści

Tworzenie Pomocnika do znacznika w szablonie dokumentów

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Tworzenie Pomocnika do znacznika w szablonie dokumentów

Nazwa klasy pomocnika musi posiadać postfiks TemplateHelper oraz dziedziczyć po klasie AbsTemplateHelper.

Dla przykładu posłużymy się pomocnikiem odpowiedzialnym z wydrukowaniem nam w formie tekstowej formy płatności.

Nazwa klasy: VatNoteFormPaymentTemplateHelper

Nazwa pliku: VatNoteFormPaymentTemplateHelper.inc

Listing klasy:

<?php
class VatNoteFormPaymentTemplateHelper extends AbsTemplateHelper {

  /**
   * @var string Opis pomocnika
   */
  public static $desc = '';

  /**
   * Metoda zwraca dane do wydrukowania w szablonie dokumentu zamiast znacznika
   *
   * @return null|string
   *
   */
  public function fetch() {}


  /**
   * Domyślna wartość jeżeli fetch zwróci null
   *
   * @return null|string
   *
   */
  public function renderDefault() {}
}

Gotową klasę umieszczamy w katalogu public_html\apps\edokumenty\classes\Templates\helpers. Następnie, aby skrypt był dostępny do użycia w znaczniku, należy dodać wpis do bazy danych. Wpis umieszczamy w tabeli template_helper:

 • kolumna dscrpt zawiera opis pomocnika
 • kolumna thclnm zawiera nazwę pliku z klasy bez postfiksu TemplateHelper
INSERT INTO template_helper (dscrpt, thclnm) VALUES ('Dokument faktury: forma płatności', 'VatNoteFormPayment');

Po przelogowaniu ujrzymy go na liście pomocników podczas tworzenia znaczników.

Pomocnik drukujący tekst

Korzystając z poprzedniego przykładu, uzupełnijmy go o brakujące elementy.

Pomocnik zwracający formę płatności
<?php

/**
 * Class VatNoteFormPaymentTemplateHelper
 * Created by PhpStorm.
 *
 * @createDate    2020-11-04
 * @version     0.0.1
 * @author      <>
 * @copyright (c)  eDokumenty Sp. z o.o.
 */
class VatNoteFormPaymentTemplateHelper extends AbsTemplateHelper {

  /**
   * @var string
   */
  public static $desc = 'Dokument faktury: forma płatności';

  /**
   * fetch
   *
   * @return null|string
   *
   */
  public function fetch() {
    if ( !isset($this->context['documents'][$this->index]) || !$this->context['documents'][$this->index]) {
      return NULL;
    }

    $doc_id = $this->context['documents'][$this->index];

    /** @var VatNote $vatnoteBean */
    $vatnoteBean = Document::getInstance($doc_id);
    $bean = new \FormOfPayment($vatnoteBean->fop_id);

    $v = explode(' ',$bean->form__);

    $value = $v[0];
    if (strtolower($value) == 'przelew') {
      $value .= ' bankowy';
    }

    return $this->toUTF8($value);
  }


  /**
   * renderDefault
   *
   * @return null
   *
   */
  public function renderDefault() {
    return null;
  }
}

Uwaga

Wartość zwracana w metodzie VatNoteFormPaymentTemplateHelper::fetch() czy VatNoteFormPaymentTemplateHelper::renderDefault() musi być przepuszczona przez $this->toUTF8($valueToReturn); tak samo jako to jest w powyższym przykładzie.

Pomocnik drukujący tabelkę

Poniższy przykład drukuje nam tabelkę w dokumencie rtf lub docx. Dokumentacja obiektu $this->writer, czyli pomocnik do drukowania uzależniony od typu szablonu (rtf,docx,html), została opisana tutaj.

Pomocnik zwracający tabelkę produktów
<?php

/**
 * Class OrderProductsListSummaryTableTemplateHelper
 * Created by PhpStorm.
 *
 * @createDate    2020-11-04
 * @version     0.0.1
 * @author      <>
 * @copyright (c)  eDokumenty Sp. z o.o.
 */
class OrderProductsListSummaryTableTemplateHelper extends AbsTemplateHelper {

  /**
   * @var string
   */
  public static $desc = 'Dokument zamówienia: sumaryczna lista produktów';

  /**
   * fetch
   * @return null|string
   */
  public function fetch() {

    if ((!isset($this->context['documents'][$this->index])) OR (!$this->context['documents'][$this->index])) {
      return NULL;
    }

    require_once(LIB_PATH.'util/Money.inc');
    require_once(MOD_PATH.'Evidence/services/FKElementsService.inc');
    require_once(MOD_PATH.'Depository/services/DepositoryService.inc');

    $db = PgManager::getInstance();

    $productsList = $db->select('doc_products_list_summary_view', '*', 'is_del IS NOT TRUE AND doc_id = '.$this->context['documents'][$this->index].' AND clsnam = \'DOCUMENT\' ORDER BY prior_ ASC', FALSE, PGSQL_ASSOC);

    if ((!is_array($productsList)) OR (empty($productsList))) {
      return NULL;
    }

    $this->writer->setTableHeaderColor(149, 165, 166);
    $this->writer->paperWidth = 10500; // szerokość
    $this->writer->tableHeaderRowDefaultHeight = 700;
    $this->writer->tableRowDefaultHeight = 400;
    $this->writer->tablePrettyFooter = 4;
    $this->writer->tableBorderSize = 2;
    $format = $this->getFormat();

    $lp = 1;
    $out = [];

    $footerSumArr = [];

    foreach ($productsList as $element) {

      $cursmb = $element['cursmb'];

      if (!isset($footerSumArr[$cursmb])) {
        $footerSumArr[$cursmb]['nettoValueSum'] = 0;
        $footerSumArr[$cursmb]['discntNettoSum'] = 0;
      }


      $dd = FKElementsService::calculate($element, FALSE);

      $quantm1 = explode('.', str_replace([
        ',',
        ' ',
      ], [
        '.',
        '',
      ], (rtrim(number_format((float)$element['quantm'], EvidenceConfig::CALCULATE_PRECISION, '.', ''), 0))));
      $ff = max(2, min(strlen(end($quantm1)), EvidenceConfig::NETTO_PRICE_ROUND_VALUE));      $out[] = [
        $lp,
        str_replace("\n",' EDOK_LBR ',$element['depnam']),
        //towar/usluga
        $element['unitsm'],
        //jm
        number_format($element['quantm'], $ff, MONEY_DEC_SEP, MONEY_THOUSANDS_SEP),
        //ilosc
        Money::format($element['netto_'], NULL, FALSE),
        //cena netto
        $element['cursmb'],
        //waluta
        Money::format(str_replace(' ', '', $dd['dvneto']), NULL, FALSE),
        //wartośc netto

      ];

      $footerSumArr[$cursmb]['nettoValueSum'] += str_replace(' ', '', $dd['dvneto']);

      $lp++;

    }

    $footer = [];
    foreach ($footerSumArr as $cursmb => $value) {
      $footer[] = [
        NULL,
        NULL,
        NULL,
        NULL,
        'Razem',
        '-',
        Money::format($value['nettoValueSum'], $cursmb, FALSE),
      ];
    }
    $this->writer->setFooter($footer);

    return $this->writer->getTable2($out, $format);

  }

  /**
   * renderDefault
   * @return null
   */
  public function renderDefault() {
    return NULL;
  }

  /**
   * getFormat
   * @return array
   */
  protected function getFormat() {
    $tplTableFontSize = 10;
    $tplTableHeaderFontSize = 12;


    $format = [
      [
        'title'     => Translator::translate('Lp'),
        'align'     => WRITER_ALIGN_CENTER,
        'width'     => '5',
        'headerFontSize' => $tplTableHeaderFontSize,
        // wielkość czcionki headera
        'headerBolder'  => TRUE,
        'dataFontSize'  => $tplTableFontSize,
        // wielkość czcionki danych
      ],
      [
        'title'     => Translator::translate('Towar/Usługa'),
        'align'     => WRITER_ALIGN_LEFT,
        'width'     => '',
        'headerFontSize' => $tplTableHeaderFontSize,
        // wielkość czcionki headera
        'headerBolder'  => TRUE,
        'dataFontSize'  => $tplTableFontSize,
        // wielkość czcionki danych
      ],
      [
        'title'     => Translator::translate('Jm'),
        'align'     => WRITER_ALIGN_LEFT,
        'width'     => '8',
        'headerFontSize' => $tplTableHeaderFontSize,
        // wielkość czcionki headera
        'headerBolder'  => TRUE,
        'dataFontSize'  => $tplTableFontSize,
        // wielkość czcionki danych
      ],
      [
        'title'     => Translator::translate('Ilość'),
        'align'     => WRITER_ALIGN_CENTER,
        'width'     => '10',
        'headerFontSize' => $tplTableHeaderFontSize,
        // wielkość czcionki headera
        'headerBolder'  => TRUE,
        'dataFontSize'  => $tplTableFontSize,
        // wielkość czcionki danych
      ],
      [
        'title'     => Translator::translate('Cena netto'),
        'align'     => WRITER_ALIGN_RIGHT,
        'width'     => '12',
        'headerFontSize' => $tplTableHeaderFontSize,
        // wielkość czcionki headera
        'headerBolder'  => TRUE,
        'dataFontSize'  => $tplTableFontSize,
        // wielkość czcionki danych
      ],
      [
        'title'     => Translator::translate('Waluta'),
        'align'     => WRITER_ALIGN_RIGHT,
        'width'     => '10',
        'headerFontSize' => $tplTableHeaderFontSize,
        // wielkość czcionki headera
        'headerBolder'  => TRUE,
        'dataFontSize'  => $tplTableFontSize,
        // wielkość czcionki danych
      ],
      [
        'title'     => Translator::translate('Wartość netto'),
        'align'     => WRITER_ALIGN_RIGHT,
        'width'     => '14',
        'headerFontSize' => $tplTableHeaderFontSize,
        // wielkość czcionki headera
        'headerBolder'  => TRUE,
        'dataFontSize'  => $tplTableFontSize,
        // wielkość czcionki danychh
      ],
    ];

    return $format;
  }
}