Przejdź do głównej treści

Kolumny raportu


W zakładce Kolumny, wybieramy nazwy kolumn z definicji, które chcesz wyświetlić oraz możemy tutaj określić ich parametry.

 1. Po kliknięciu ikonie refresh załaduje się lista kolumn z definicji kwerendy.

 2. Kolumny dodajemy poprzez zaznaczenia na liście dostępne a następnie klinęcie na ikonie right arrow.

Naciśnij przycisk "wykonaj raport" na górnym pasku okna dialogowego. Powinieneś uzyskać taki efekt.

Etykieta

Wprowadzamy tutaj wartość, która będzie widoczna na raporcie i będzie ona zmieniać nazwę kolumny z bazy danych, można stosować tokeny np. {ADAN_0.LABEL_}.

Styl CSS

Wprowadzamy tutaj style css, by jakoś wyróżnić dany wiersz,

Kolejność

Wprowadzamy tutaj wartość liczbowe, najlepiej jest w formie dziesiętnej, gdyż jeśli będziemy mieć wprowadzony priorytet co 1 a będziemy chcieli dodać kolejną kolumnę pomiędzy inne już dodane, to będziemy musieli włożyć dużo pracy by pozmieniać kolejność w pozostałych kolumnach.

Formatowanie

Formatowanie

Kolumna Formatowanie posiada w swojej liście wiele możliwych typów takich jak:

 1. Funkcje operujące na Dacie
  1. Formatuj datę i godzinę - dateTime -
  2. Formatuj datę - date -
  3. Formatuj godzinę z minutami - hourWithMinutes -
 2. Funkcje operujące na Numerze
  1. Formatuj kwotę - money
  2. Formatuj kwotę do liczby całkowitej - moneyInt
  3. Formatuj procent - percent -
  4. Formatuj liczbę - number
 3. Funkcje operujące na Czasie
  1. Formatuj czas - time
  2. Formatuj minuty - formatMinutes -
 4. Funkcje do formatowania do linku
  1. Formatuj link do kontaktu - externalContid -
  2. Formatuj link do ... - externalopenDialogByCls -
 5. Formatowanie do widgetu
  1. Formatuj custom widget - customWidget
 6. Inne funkcje
  1. Formatuj status - processState
  2. Formatuj typ logiczny - checkmark
  3. Formatuj linki typu [@PROCESS@] - shortcode
  4. Formatowanie Obrazka - img
  5. Formatowanie Ikonki fontowej - icon
  6. Auto zawijanie telkstu (wrap text)

Funkcje operujące na Numerze

Formatowanie kwoty

Domyślnie wartość skalowana jest do dwóch miejsc po przecinku. Style css-owe domyślnie są ustawione na text-align:right; padding-right:2px; Ów formatowanie działa w połączeniu z kolumną cursmb czyli z walutą,

Formatowanie kwoty do liczby całkowitej

Style css-owe domyślnie są ustawione na text-align:right; padding-right:2px;

Obsługuje parametry:

 1. args - lista jako tablica argumentów:
  1. currencyCol - może być ustawiona na wartość:
   1. ignore - w tedy jest ustawiana wartość na 'PLN' lub
   2. jest pobierana z parametru recData

Funkcje operujące na Czasie

Formatuj czas

Liczba jest zmieniana na czas w formie: godziny minuty sekundy Style css-owe domyślnie są ustawione na text-align: left;

Inne

Formatuj status

Wyświetlana nazwa statusu oraz kolor jest pobierana z tabeli types_of_processes_states według wartości parametru $value,

Formatuj typ Logiczny

Format logiczny zwraca stringa Tak lub Nie, chyba że przez przesłane parametry w tablicy z indeksem 0 i 1 nadpiszemy wartości zwracane (tj. same tłumaczenie),

Formatowanie typu process ShortCode - zwraca link z tekstem z klucza 'dscrpt' MapService.inc, Link jest z klasą ActionLink oraz dodawane jest zdarzenie JS-owe onclick do otwarcia dialogu wg. nazwy klasy

Formatowanie Obrazka

BY poprawnie działało formatowanie obrazka na liście oraz w pliku excel-a należy bezpośrednio w definicji (low-code) lub od razu w funkcji, którą używany w ów definicji raportu, tylko obrazek jest opakowywany w diva. Dla obrazka należy wprowadzić dane w formacie src|alt|style_css gdzie:

 1. src - czyli adres do pliku, wartość Wymagana,
 2. alt - czyli tekst który będzie się wyświetlał po najechaniu na ikonkę a w excelu tylko on będzie widoczny, wartość Wymagana,
 3. style css-owe nie są wymagane i są domyślnie ustawione na ";display:block;max-width:15px;width:auto;"

Przykład:

Minimalny:
var/tpl/Payments/img/Poland.svg|Przelew krajowy

Formatowanie Ikonki fontowej

Tak jak w formatowaniu Obrazka tutaj też zadeklarować wartość w funkcji sql-owej, Dla Ikonki font-owej należy wprowadzić dane w formacie css-class|alt|style_css gdzie:

 1. css-class jest to ten sam zbiór co w html-u wprowadzasz w znacznik class, wartość Wymagana,
 2. alt - czyli tekst który będzie się wyświetlał po najechaniu na ikonkę a w excelu tylko on będzie widoczny, wartość Wymagana,
 3. style css-owe nie są wymagane i są domyślnie ustawione na "font-size: 16px !important;"

Przykład:

Minimalna wersja:
eic eic-attach-filled|Oczekiwanie na załączenie potwierdzenia

Auto zawijanie tekstu

Dodano możliwość auto zawijania tekstu, realizujemy przez podanie w kolumnie parametr wrap-text gdzie trzeba podać wartość w formie liczby bądź pozostawić pusty string. Patrz więcej w przykładach!

Automatyczne wyliczenie wysokości wiersza jest obsłużona tylko w MsExcel

Przykład z ustawieniem szerokości kolumny:

{"wrap-text": "20"}

Przykład bez ustawienia szerokości kolumny:

{"wrap-text": ""}

Dodatkowa konfiguracja wydruku raportu do xls

Nowa drukarka XLS w podstawowej konfiguracji pozwala na:

 1. Sumowanie, grupowanie,
 2. Własny styl CSS dla kolumny,
 3. Własny styl dla wierszy (musi zostać zdefiniowana kolumna - _rowstyle),
 4. Zamrożenie nagłówka,

Dodatkowe parametry, które możemy użyć w parametrach kolumn(format JSON):

NAZWA PARAMETRUTYP WARTOŚCIPRZYKŁADOPIS
xlsColHiddenboolean"xlsColHidden": trueKolumna nie pojawi się w dokumencie XLS
xlsHeaderstring"xlsHeader": "Podsumowanie"
lub
"xlsHeader": "{cswgid::12}"
lub
"xlsHeader": "{cswgid::12::alias}"
Grupuje kilka kolumn po sobie i wstawia wspólny nagłówek (wartość) nad nazwami kolumn oraz dodaje obramowanie. Ważne aby w
parametrach każdego pola, które ma być w grupie była ta sama wartość. Od wersji 6.0.71 istnieje możliwość uruchomienia CustomWidgetu. Dzięki aliasowi możemy uzyć jednego skryptu dla wielu grup
xlsHeaderStylestring"xlsHeaderStyle": "background-color:#000;color:#fff" Wstawia do nagłówka style CSS
xlsFroozebooleam"xlsFrooze": truePowoduje zamrożenie wszystkich kolumn od lewej strony do tej włącznie
xlsPHPfunstring"xlsPHPfun": "numberAsText"Powoduje wydrukowanie komórki z użyciem funkcji formatującej.
xlsWidthstring"xlsWidth": "14"Stała szerokość kolumny (domyślnie jest automatyczna)

Dostępne funkcje formatujące:

 1. toString - Drukuje liczbę bez formatowania (Liczba do 11 znaków)
 2. numberAsText - Drukuje duże liczby bez formatowania (Liczby powyżej 11 znaków)

Kolumna parametry.

Wprowadzanie danych odbywa się poprzez format JSON.

Obsługiwane wartości/klucze:

 • sorting_algorithm - algorytm jaki zostanie użyty do sortowania danych. Obecnie obsługiwany algorytm to numeric. Przykład użycia:
 {"sorting_algorithm": "numeric"}

Dodanie takiego wpisu zalecane jest dla kolumn, które wyświetlają np. numer faktury lub kolejny numer jako np. 1.10, 1.3.

 • kolejna ciekawa opcja 😊