Przejdź do głównej treści
 • label - tytuł zakładki. Sugeruje się ograniczenie do 1 słowa.

 • rep_id - (zastępowane przez phpRender) id raportu, który ma się wyświetlić. Więcej informacji w raportach.

 • phpRender - (zastępowane przez rep_id) przyjmuje nazwę klasy z widokiem. Informacje o phpRender.

 • grp_id - identyfikatory grup użytkowników, dla których zakładka będzie widoczna, np. grp_id="2,5,10".

 • def_tab - znacznik wskazujący, czy zakładka domyślnie ma się pokazywać na pasku zakładek, czy też ma być widoczna dopiero po kliknięciu linku więcej.

  Uwaga!

  Atrybut def_tab dla zakładki działa wyłącznie dla własnych modułów. Nie działa on dla dodatkowych zakładek na kartotekach.

 • forceOpen - wymusza otwarcie zakładki jako pierwszej. Przyjmuje wartość 0 lub 1. Atrybut ten można ustawić tylko dla 1 zakładki.

 • prior - ustawienie na odpowiedniej kolejności zakładek. Parametr przyjmuje wartość od 0 do n gdzie n <= liczbie zakładek. Atrybut ten w połączeniu z forceOpen umożliwia nam dodanie nowej domyślnie otwartej zakładki na pierwszej pozycji w kartotece.

 • showFilters - zwijanie panelu z filtrami, domyślnie panel jest zwinięty.
  Przyjmuje wartość 0 lub 1.

 • iframe - url do strony poza systemem, którą chcemy wyświetlić w zakładce. alwaysVisible - czy zakładka ma być zawsze widoczna. Przyjmuje wartość 0 lub 1.

 • right - prawa systemowe do wyświetlenia zakładki. Informacje jak dodać swoje prawa znajdziesz tutaj

 • filtersMode - za pomocą tego atrybutu można zmieniać położenie panela filtrów. Standardowo panel filtrów widoczny jest po lewej stronie (wartość atrybutu filtersMode = "left"). Dla wartości "right_abs" panel filtrów pojawi się z prawej strony i będzie on nachodził na listę umieszczoną w module.

 • visible - wskazuje, czy dany moduł ma być widoczny. Nie w każdym przypadku moduł powinien być widoczny. Czasami celem istnienia modułu jest bycie uruchomionym poprzez kliknięcie z innego miejsca w aplikacji, np. z Ustawień Aplikacji.

  Uwaga!

  Atrybut visible dla zakładki działa wyłącznie dla własnych modułów. Nie działa on dla dodatkowych zakładek na kartotekach.

  Przykład ukrytego modułu:

  <module id="ERPExchangeConfigurationTokens" name="Tokeny definicji" label="Tokeny definicji" icon="service.svg" color="#327DE6" visible="false" right="">...</module>
  

  lub inaczej:

  <module id="ERPExchangeConfigurationTokens" name="Tokeny definicji" label="Tokeny definicji" icon="service.svg" color="#327DE6" visible="0" right="">...</module>
  

  Obie postaci są prawidłowe.

  W przypadku, gdy widoczność zakładki modułu ma być uzależniona od ustawienia globalnego (w tabeli global_sys_conf), można wykorzystać funkcję getGlobalSystemConfig, która pobierze wartość logiczną (0,1). Zmienna wykorzystywana w tej funkcji musi mieć wartości 0 (FAŁSZ) lub 1 (PRAWDA) Parametrami tej funkcji są pola z ww. tabeli:

  • objnam - symbol aplikacji w global_sys_conf, np #FK#
  • varnam - nazwa zmiennej global_sys_conf, np #SHOW.OLD.COST.ANALYSIS.TAB#
<tab id="cost_analysis" visible="{getGlobalSystemConfig(#FK#,#SHOW.OLD.COST.ANALYSIS.TAB#)}" label="{translate(#ANALIZA KOSZTÓW#)}" licenceTypeAccessRule="Allow:REGULAR" rep_id="1802" groupName="{translate(#ANALIZY#)}" showFilters="0">
 • groupName - pozwala na grupowanie zakładek. Przykładowy kod takiego atrybutu (z funkcją tłumaczenia):
<tab label="{translate(#Szyna#)} Azure" showFilters="0" groupName="{translate(#ADMINISTRACJA#)}"
   phpRender="ReadyApp\KSEF\View\Module\EventLog" right="bswfms.settings.level2">...</tab>
 • licenceTypeAccessRule - wskazuje, jakiego rodzaju użytkownicy mają możliwość zobaczenia zakładki modułu. Wyróżnia się następujące rodzaje:

  • REGULAR - Użytkownicy standardowi systemu,
  • PORTAL - Użytkownicy portalu

  Przykład definicji typu licencji:

  <tab label="{translate(#Moje#)}" rep_id="2042" licenceTypeAccessRule="Allow:REGULAR,PORTAL">...</tab>