Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

 • Zwraca lista adresów email osób wykonujących aktywny etap
SQL::SELECT text_sum(o2.e_mail) FROM stages s3 INNER JOIN orgtree_view o2 ON o2.orunid = ANY (s3.orgarr) WHERE s3.sop_id = {SOP_ID}
 • Zwraca lista identyfikatorów użytkowników ze zmiennej workflow typu tablicowego (orunid[])
SQL::SELECT text_sum(usr_id::text) FROM orgtree_view WHERE orunid = ANY ({$OSOBY_UPRAWNIONE}::int[])
 • Zwraca identyfikator użytkownika odpowiedzialnego za sprawę
SQL::SELECT rspuid FROM processes WHERE prc_id = {PRC_ID}
 • Zwraca identyfikator grupy po guidzie
SQL::SELECT grp_id FROM groups WHERE grguid = 'PAY.ADMINISTRATORS'
 • Zwraca identyfikator statusu
SQL::SELECT tpstid FROM types_of_processes_states WHERE tpguid = 'PAY.NEW' LIMIT 1
 • Uprawnij wszystkie grupy ze struktury organizacyjnej powyżej zalogowane użytkownika. Przy wykorzystaniu komend:
  • Uprawnij grupę użytkowników do dokumentu
  • Uprawnij grupę użytkowników do sprawy

Poniższy kod wstaw do pola Grupa.

SQL::SELECT ARRAY_TO_STRING(ARRAY(SELECT grp_id FROM orgtree_view WHERE orunid IN (SELECT UNNEST( ('{' || TRANSLATE(get_org_path({LOGGED_ORUNID}), '.', ',') || '}')::INT[])) AND grp_id IS NOT NULL), ',')

Dodatkowo należy uzupełnić warunek wykonania komendy:

SELECT CASE WHEN ARRAY_TO_STRING(ARRAY(SELECT grp_id FROM orgtree_view WHERE orunid IN (SELECT UNNEST( ('{' || 
TRANSLATE(get_org_path({LOGGED_ORUNID}), '.', ',') || '}')::INT[])) AND grp_id IS NOT NULL), ',') != '' THEN TRUE ELSE FALSE END
 • Uprawnij osoby wykonujące etap.

Poniższy kod wstaw do pola Pracownik.

SQL::SELECT usr_id FROM orgtree_view WHERE orunid = (select translate({stages.orgarr},'{}',''))::int
 • Uprawnij grupę o wskazanym guidzie

Poniższy kod wstaw do pola Grupa.

SQL::SELECT g.grp_id FROM groups g WHERE g.grguid = 'FKS.SUPERVISIONGROUP'
 • Zwrócenie identyfikatora statusu na podstawie jego guidu
SQL::SELECT tpstid FROM types_of_processes_states WHERE tpguid = 'DEL.ROZL.REJECTED'