Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Za pomocą LookupManagera możemy dodać własne przyciski czy też sparametryzować nasz LookupWidget2.

Do przykładu posłuży nam rejestr cregisters.creg_samochody, dla którego zrobić LookupManager, który doda nam przycisk umożliwiajaacy dodanie nowego samochodu oraz uzupełni później(po dodaniu) nam pole LookupWidget2.

Poniżej listning klasy CarLookupManager. Na potrzeby przykładu załóżmy że plik z klasą najduje się w ./scripts/CarLib/LookupWidget/CarsLookupManager.inc

Kod
namespace ReadyApp\CarLib\LookupWidget;

/**
 * CarsLookupManager
 *
 * @final
 * @author 
 * @version 0.1
 * @copyright 
 */
final class CarsLookupManager {


  /**
   * Metoda odpowiedziana za ansychroniczne wygenerowanie LookupWidget2 
   * z uzupełnionym już polem. Wybranym samochodem po przez klucz id____
   *
   * @param string $params JSON zawierający pola: id____ z wskazanym id rekordu, name__ z nazwą lookupa na dialogu
   * @return string|null
   */
  public function setByPKey($params): ?string {

    $data = JSON::toArray($params);
    $id____ = $data['id____'];
    $name__ = $data['name__'];

    require_once('./classes/LookupWidget/LookupWidget2.inc');
    $searchEngine = new CarsSearchEngine();
    $lookup = new LookupWidget2($name__, $searchEngine);
    $lookup->autoClear = TRUE;

    if (is_numeric($id____)) {
      $searchEngine->append(' AND id____ = '.$id____.'');
      $lookup->search('');
			return $lookup->toHtml('fast');
    }

    return NULL;

  }


  /**
   *
   * @param LookupWidget2 $lookup 
   * @param array     $params Dodatkowe parametry przekazane podczas tworzenia dialoga
   * @return void
   */
  public static function manage(LookupWidget2 $lookup, $params = array()): void {

    $lookupName = $lookup->getName();

    JScript::add('App.'.$lookupName.'onAdd = function(id____) {
      asyncLibrary.execute(\'./scripts/CarLib/LookupWidget/CarsLookupManager.inc\',\'\\ReadyApp\\CarLib\\LookupWidget\\CarsLookupManager\', \'\', \'setByPKey\', ({id____:id____,name__:\''.$lookup->getName().'\'}).toJSONString(), \'if(text)$(\\\''.$lookup->getName(TRUE).'\\\').innerHTML=text;\', null,FAST);
    }');

    
    $lookupName = $lookup->getName();
    $inputName = $lookupName . LookupWidget2::INPUT_PREFIX;
    $searchName = $lookupName . LookupWidget2::SEARCH_PREFIX;
    $comboName = $lookupName . LookupWidget2::COMBO_PREFIX;

    $script = '
       App.openDialogByCls(\'CREGISTER_ENTRY\', null, ({afterSubmit:\'App.'.$lookupName.'onAdd(id____)\', mode:\'new\',cregid:1}).toJSONString());
       return false;
      ';
    $img = 'add.gif';

    $newCarIcon = new FormButton(array(
      'name' => $lookupName . '_NewCarIcon',
      'class_' => 'halflings eic-i2 halflings-plus',
      'title' => Translator::translate('Dodaj samochód'),
      'submit' => FALSE,
      'script' => $script
    ));
    $newCarIcon->tabIndex = -1;
    $lookup->addIcon($newCarIcon);

  }

}