Przejdź do głównej treści

Utwórz i pobierz link do raportu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Utwórz i pobierz link do raportu

Definicja Funkcji

String getReportHTMLUrl(Int $rep_id, Array $params = [])

Funkcja zwraca unikalny URL pozwalający wyświetlić raport bez autoryzacji

Definicja parametrów

Nazwa parametruTyp parametruOpis
rep_idInt (Wymagany)Indetyfikator raportu {reports.rep_id}
paramsArrayTablica Parametrów. dostępne klucze:'order_', 'datefr', 'dateto', 'usr_id', 'ent_id', 'symbol', 'sql___', 'acorid', 'tovcid', 'adanid', 'contid', 'doc_id', 'prc_id', 'evntid', 'campid', 'devcid', 'depoid', 'ptstid', 'prtpid', 'res_id', '
params['order_']Stringorder by
params['datefr']Stringdata początku
params['dateto']Stringdata końca
params['usr_id']IntIdentyfikator użytkownika (users.usr_id)
params['ent_id']IntIdentyfikator podmiotu (podmioty.id_pod)
params['symbol']Stringsymbol
params['sql___']Stringzaptanie
params['acorid']IntIdentyfikator jednostki rozliczeniowej (organization_units.orunid)
params['tovcid']IntIdentyfikator rodzaju kosztów (types_of_vcosts.tovcid)
params['adanid']IntIdentyfikator dodatkowej analityki (additional_analytics.adanid)
params['contid']IntIdentyfikator klienta (contacts.contid)
params['doc_id']IntIdentyfikator dokumentu (documents:doc_id)
params['prc_id']IntIdentyfikator sprawy (processes.prc_id)
params['evntid']IntIdentyfikator zdarzenia (events.evntid)
params['campid']IntIdentyfikator kampanii (campaigns.campid)
params['devcid']IntIdentyfikator lokalizacji lub nadrzędnego urządzenia (devices.devcid)
params['depoid']IntIdentyfikator produktu (depository:depoid)
params['ptstid']IntIdentyfikator etapu z tabeli stages_def który jest w procedurze
params['prtpid']IntIndetyfikator procedury (procedures_def.prtpid)
params['res_id']IntIdentyfikator zasobu (resources.res_id)

Przykład użycia

 try {
   require_once('./classes/eDokumentyApi/EDokApi.inc');
   $api = new \EDokApi();
   $rep_id = 1;
   $result = $api->getReportHTMLUrl($rep_id);
 } catch(\Exception $e) {
   throw new \Exception($e->getMessage());
 }

Zwracane dane lub wyjątki

Metoda zwraca String jako link do raportu w przypadku sukcesu. Jeśli wystąpi błąd wtedy, zostanie zwrócony wyjątek.

Zwracane wyjątki w zależności od wywołania

 • SOAP - SoapFault
 • Lokalnie - Exception